IMG_1959.jpeg

Gall Cynllun Lle Cas-gwent alluogi'r gymuned i lunio datblygiad yn y dref yn y dyfodol yn gadarnhaol trwy gysylltu â pholisïau cynllunio a nodwyd gan Gyngor Sir Fynwy ac ychwanegu manylion atynt.

Gallai hynny gynnwys, er enghraifft, manylion lleol am y canlynol:

 

  • Syniadau arloesol sy'n lliniaru newid yn yr hinsawdd yn lleol ac yn dod â gwydnwch i’r broses

  • Diogelu a gwella ein hamgylchedd naturiol a'n mannau gwyrdd

  • Defnyddio ôl troed tir addysg i sicrhau'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc

  • Mentrau i hyrwyddo hamdden egnïol, llwybrau eco-deithio lleol i deuluoedd a thrigolion hŷn

  • Helpu'r gymuned a busnesau i dyfu, ffynnu – a chroesawu ymwelwyr

 

Cyflwynwyd Cynlluniau Lle gan Lywodraeth Cymru fel ffordd o annog mwy o ymgysylltu â'r gymuned wrth wneud penderfyniadau cynllunio lleol. Maent yn caniatáu i fwy o wybodaeth a manylion lleol gael eu hychwanegu at y Cynllun Datblygu Lleol gan gymunedau lleol.

Dysgwch fwy am Gynlluniau Lleoedd ar ein tudalen Holi ac Ateb

Mae grŵp llywio o gynghorwyr o Gyngor Tref Cas-gwent yn gyrru'r broses o baratoi Cynllun Lle Cas-gwent.

Er ei fod yn cael ei reoli'n gyffredinol gan Gyngor Tref Cas-gwent, mewn gwirionedd bydd paratoi'r Cynllun Lle yn ddarn o waith cydweithredol. Bydd sicrhau bod ein cymuned a'n busnesau lleol yn ymwybodol o hyn ac yn rhan ganolog o'r broses o baratoi ein Cynllun Lle.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn bartner ac yn rhan o’r broses a bydd yn darparu tystiolaeth, gwybodaeth, arweiniad a chymorth.

 

Cefnogir y Cyngor Tref yn y gwaith hwn gan dîm dan arweiniad Cymorth Cynllunio Cymru.

20200920_124714_edited.jpg