Chepstow Castle

Mwy am Gynlluniau Lle

Mae Cynlluniau Lle yn cynnig cyfle ffurfiol i gymunedau lleol, a arweinir fel arfer gan Gynghorau Tref a Chymunedol, i ychwanegu haen leol iawn o fanylion at y cynlluniau strategol ehangach a gynhyrchir gan awdurdodau cynllunio. Felly, mae Cynllun Lle:

  • Yn nodi canllawiau cynllunio lleol ar ddefnyddio a datblygu tir;

  • Yn cysylltu â pholisïau cynllunio a ddatblygwyd gan awdurdod cynllunio unedol y Cyngor Sir, eu cryfhau a'u lleoleiddio;

  • Yn cael eu hysgrifennu gan bobl leol sy'n adnabod ardal yn dda ac sy'n gallu ychwanegu mwy o fanylion at y gwaith a wneir gan y cynllunwyr ac

  • Yn gallu cynnwys rhan nad yw'n ymwneud â chynllunio, sy'n cwmpasu ystod eang o faterion lleol.

​​

Drwy gydweithio creadigol â phwyllgorau ymgynghorol cynllunio lleol, gall cymunedau lleol ddatblygu canllawiau a arweinir gan y gymuned yn eu Cynllun Lle er mwyn helpu i gyflawni dyheadau lleol o ran cynllunio yn y dyfodol.

Pa statws sydd gan Gynlluniau Lle?

Gall Cynlluniau Lle ddod yn Ganllawiau Cynllunio Atodol, sy'n rhoi rhagor o fanylion am bolisïau a chynigion penodol yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).  

 

Mae Cyngor Sir Fynwy yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA) ar gyfer y cyfnod rhwng 2018 a 2033.  Bydd y CDLlA yn dyrannu tir i'w ddatblygu, yn dynodi ardaloedd i'w diogelu ac yn cynnwys polisïau i ddarparu'r sail ar gyfer penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.

 

Bydd Cynllun Lle Cas-gwent yn cael ei baratoi ochr yn ochr â'r CDLlA gan gynnig mecanwaith ar gyfer cyfranogiad lleol, gwybodaeth a chasglu tystiolaeth i lunio a llywio datblygiad polisi Cas-gwent.

A oes rhaid i ni baratoi Cynllun Lle?

Nac oes. Mae'n gyfle i gymunedau ymgysylltu â'r system gynllunio a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Gellir defnyddio Cynllun Lle i alluogi mewnbwn cadarnhaol a rhagweithiol i'r system gynllunio leol, gan gynnig mwy o ddylanwad i'ch cymuned dros benderfyniadau cynllunio gan ychwanegu eich manylion lleol iawn at Gynllun Datblygu Lleol a Chynllun Llesiant Sir Fynwy.

 

Gellir defnyddio'r dystiolaeth a'r wybodaeth sy'n sail i'ch Cynllun Lle hefyd i sicrhau cyllid ar gyfer camau gweithredu a phrosiectau a nodwyd.

IMG_3036.jpeg

Bydd Cynllun Lle Cas-gwent yn rhoi cyfle i gymuned Cas-gwent ychwanegu haen leol o fanylion at y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid sy'n cael ei baratoi ar hyn o bryd gan Gyngor Sir Fynwy.

Oherwydd Covid-19 a data diwygiedig gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Fynwy bellach yn ailedrych ar yr Opsiynau Twf a Gofodol ar gyfer y Sir.    Bydd tystiolaeth y Cynllun Lle a gasglwyd gan gymuned Cas-gwent dros y misoedd nesaf yn cael ei rhoi i'r tîm cynllunio yn y Cyngor i'w hystyried wrth ysgrifennu polisïau cynllunio ar gyfer y CDLlA.

Unwaith y bydd Cynllun Lle drafft Cas-gwent wedi'i gwblhau a bod y Cyngor Tref wedi rhoi ei gymeradwyaeth – bydd yn mynd ymlaen i Gyngor Sir Fynwy a fydd yn cynnal ei ymgynghoriad cyhoeddus statudol ei hun.   Y nod yw sicrhau bod y Cynllun Lle yn cael ei fabwysiadu gan y Cyngor fel Canllaw Cynllunio Atodol (CCA).  Bydd CCA Cynllun Lle Cas-gwent yn rhoi rhagor o fanylion lleol am bolisïau a chynigion penodol sydd wedi'u cynnwys yn y CDLlA.  Bydd CCA y Cynllun Lle yn helpu i ddylanwadu ar benderfyniadau ar geisiadau cynllunio yng Nghas-gwent yn y dyfodol.  Bydd y dystiolaeth a gesglir dros y 12 i 18 mis nesaf yn helpu i lywio'r Cynllun Lle terfynol ac yn y pen draw y CDLlA. 

Bydd y Cynllun Lle yn rhoi cyfle i gymuned Cas-gwent ddweud ei dweud am y ffordd y mae'r dref yn datblygu dros y 10 i 15 mlynedd nesaf a bydd yn annog mwy o gyfranogiad gan y gymuned yn y broses o wneud penderfyniadau cynllunio.   

Cas-gwent yw'r dref gyntaf yn Sir Fynwy i ddechrau ei Chynllun Lle ei hun a fydd yn y pen draw yn cael ei ystyried i'w fabwysiadu fel CCA.

Beth yw'r berthynas rhwng y Cynllun Lle a Chynllun Lleol Sir Fynwy?