Yr Hydref: Y camau nesaf Autumn: Next stages

Following on from the fantastic response from people in the first stage of preparing the Chepstow Place Plan, this autumn we are moving on to the second stage where we continue to work with the community to explore what the Place Plan will cover.


When we began working on the Place Plan, the covid-19 pandemic dictated an approach to consultation and engagement which was online only. This has worked well to date, but we now also hope to be able to do some face to face events.


From the 3rd week of October, and continuing during November, pop-up Place Plan sessions will be held around the town, and information will be available online about what the Plan could contain.


In this next stage, the Town Council will continue the conversation about the future of Chepstow and what we should put in the Place Plan - what planning guidance it should contain and what projects it could include. The aim is prepare a Plan that sets out clear priorities and practical projects to address the issues Chepstow faces today and realise aspirations for the future of our town.


The first pop-up session will be on the 19th October. Due to covid, we are making this an invite session. We have directly invited people who have been involved to date and who are signed up to our contact list and ask that people sign-up to let us know they are coming so we have an idea of numbers we can expect. For more information, please contact us via this link.


Town Councillors are also planning to hold other pop-up sessions in various places around the town, including the Sunday Market. More information will follow. Sign up to our contact list for updates.


Yr Hydref: Y camau nesaf


Yn dilyn yr ymateb gwych gan bobl yng ngham cyntaf paratoi Cynllun Cynefin

Cas-gwent, byddwn, yr hydref hwn, yn symud ymlaen at yr ail gam ble byddwn

yn parhau i weithio gyda’r gymuned i archwilio’r hyn fydd yn y Cynllun Cynefin.


Pan ddechreuwyd gweithio ar y Cynllun Cynefin, roedd pandemig covid-19 yn

gorfodi dull ac ymgysylltiad oedd ar-lein yn unig. Mae hyn wedi gweithio’n dda

hyd yn hyn ond nawr rydym yn gobeithio gallu cynnal rhai digwyddiadau wyneb

yn wyneb hefyd.

O drydedd wythnos mis Hydref, ac yn parhau trwy gydol mis Tachwedd, cynhelir

sesiynau galw i mewn ar y Cynllun Cynefin o amgylch y dref a bydd gwybodaeth

ar-lein ynghylch yr hyn y gellid ei gynnwys yn y Cynllun.


Yn y cam hwn, bydd Cyngor y Dref yn parhau’r sgwrs ar ddyfodol Cas-gwent a’r

hyn y dylem ei roi yn y Cynllun Cynefin – pa ganllawiau cynllunio y dylid eu

cynnwys a pha brosiectau y gellid eu cynnwys. Y bwriad yw paratoi Cynllun sy’n

gosod blaenoriaethau a phrosiectau ymarferol eglur i ddelio â’r materion sy’n wynebu Cas-gwent heddiw a gwireddu uchelgeisiau ar gyfer dyfodol ein tref.


Cynhelir y sesiwn galw i mewn cyntaf ar Hydref 19eg. Oherwydd covid, rydym yn

gwahodd pobl i’r sesiwn yma. Rydym wedi rhoi gwahoddiad uniongyrchol i’r bobl

hynny sydd wedi bod ynghlwm hyd yma ac sydd wedi arwyddo i fod ar ein rhestr

cysylltiadau ac rydym wedi gofyn i bobl arwyddo i roi gwybod i ni a ydynt yn dod

er mwyn i ni gael syniad o’r niferoedd i’w disgwyl. Am fwy o wybodaeth,

cysylltwch â ni trwy’r ddolen hon.


Mae Cynghorwyr y Dref hefyd yn bwriadu cynnal sesiynau galw i mewn erial

mewn sawl safle yn y dref, yn cynnwys y Farchnad Dydd Sul. Bydd mwy o

wybodaeth yn dilyn. Arwyddwch i fod ar ein rhestr cysylltiadau i gael y

newyddion diweddaraf