29th April 2021 - Update and Invitation


We've had a fantastic response in the first weeks of launch this website with over 1000 people visiting the site and over 300 comments pinned on the town map or submitted via a form. ​ Comments received to date include opportunities for cycling, ideas to regenerate the High Street, nature conservation projects and issues around increased traffic together with signage and connection problems across the town. All of this initial feedback is contributing to building and shaping the content of the Chepstow Place Plan. If you have not done so yet, please do take a look at the map (scroll down) and join the “conversation”! For the next steps, we are holding focus groups sessions in May. For the community, there will be two focus groups to choose from (both one hour in duration). The focus groups will provide an opportunity to:

  • find out about what issues and opportunities for the town have been highlighted to date,

  • highlight issues and topics of concern to you,

  • find out more about the Place Plan and ask questions.

If you would like to sign up to one of the focus groups, please use the link below to register and book a place . You can register to attend on either:

  • Saturday 22nd May – 10.30am – 11.30am or

  • Monday 24th May - 7pm - 8pm

eventbrite.co.uk/e/chepstow-place-plan-be-part-of-the-chepstow-community-conversation If you cannot make either of those dates, don’t worry as there will be other opportunities to join the conversation about the future of Chepstow. The Town Council are at the very early stages of preparing the Place Plan. 

Ebrill 29ain 2021 – Diweddariad a Gwahoddiad


Rydym wedi cael ymateb anhygoel i’r wythnosau cyntaf ers lansiad y wefan gyda dros 1000 o bobl yn ym weld â’r safle a dros 300 o sylwadau wedi eu rhoi ar fap y dref neu wedi eu cyflwyno trwy ffurflen. ​ Mae’r sylwadau a dderbyniwyd yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer beicio, syniadau i adfywio’r stryd fawr, prosiectau cadwraeth natur a materion ynghylch cynnydd mewn trafnidiaeth ynghyd â phroblemau arwyddion a chysylltiadau ar draws y dref. Mae’r holl ymateb cychwynnol hwn yn cyfrannu at adeiladu a llunio cynnwys Cynllun Cynefin Cas-gwent. Os nad ydych wedi gwneud eto cofiwch edrych ar y map (sgroliwch i lawr) ac ymunwch â’r “sgwrs”! Ar gyfer y camau nesaf, rydym yn bwriadu cynnal sesiynau grwpiau ffocws ym Mai. O ran y gymuned, mae dewis o ddau grŵp ffocws (y ddau yn para am awr). Bydd y grwpiau ffocws yn rhoi cyfle i:

  • ddarganfod pa faterion a chyfleoedd i’r dref sydd wedi eu hamlygu eisoes,

  • amlygu materion a phynciau sydd yn eich pryderu chi,

  • darganfod mwy am y Cynllun Cynefin a gofyn cwestiynau.

Os hoffech fod yn rhan o un o’r grwpiau ffocws, defnyddiwch y ddolen isod i gofrestru ac i archebu lle . Gallwch gofrestru i fynychu ar un ai:

  • Dydd Sadwrn Mai 22ain – 10.30yb–11.30yb neu

  • Nos Lun Mai 24ain – 7yh-8yh

eventbrite.co.uk/e/chepstow-place-plan-be-part-of-the-chepstow-community-conversation ​ Os nad yw un o’r ddau ddyddiad yn gyfleus i chi, peidiwch â phoeni oherwydd bydd cyfleoedd eraill i ymuno â’r sgwrs am ddyfodol Cas-gwent. Dim ond megis dechrau mae Cyngor y Dref wrthi’n paratoi’r Cynllun Cynefin.