30th June - Last week to add comments to the town map

The initial phases of our Place Plan project has seen many people add their voices to this town-wide conversation about issues and opportunities for Chepstow.


Through survey forms and the town map we've had nearly 400 comments submitted. People have also been looking at what others have said on the map and either 'liking' or 'not liking' the comments - this gives us a sense of where people might be agreeing on an issue - or not.


We are now entering the last week for comments to be added to the town map and via survey forms. If you want to add some final comments to the map click here, or to complete a survey form, click here.


The closing date for the map and survey form is the 9th July.


The map will still be able to viewed, but comments will no longer be able to be added after the 9th July.


Next steps will include further analysis of the comments, feedback from this initial stage which has included workshops with local people, and looking ahead to the autumn we'll be getting into the detail of what to include in the Place Plan.


Mehefin 30ain – Yr wythnos olaf i ychwanegu eich sylwadau i fap y dref.


Mae camau cyntaf ein prosiect Cynllun Cynefin wedi gweld llawer o bobl yn ychwanegu eu lleisiau at sgwrs y dref, am y materion a’r cyfleoedd i Gas-gwent.

Trwy’r ffurflenni arolwg a map y dref rydym wedi derbyn bron i 400 o sylwadau. Hefyd mae pobl wedi bod yn edrych ar yr hyn mae pobl eraill wedi ei ddweud ar y map ac un ai’n ‘hoffi’ neu ‘ddim yn hoffi’ y sylwadau - mae hyn yn rhoi synnwyr i ni o pan fo pobl yn cytuno ar fater - neu ddim.

Rydym nawr ar fin cychwyn yr wythnos olaf i ychwanegu sylwadau ar fap y dref, a thrwy’r ffurflenni arolwg. Pe hoffech ychwanegu sylwadau terfynol i’r map cliciwch yma, neu i gwblhau ffurflen arolwg, cliciwch yma.

Y dyddiad cau ar gyfer y map a’r ffurflenni arolwg yw Gorffennaf 9fed.

Bydd y map ar gael i’w weld, ond ni ellir ychwanegu sylwadau ar ôl Gorffennaf 9fed.

Bydd y camau nesaf yn cynnwys dadansoddiad pellach o’r sylwadau, adborth o’r cam cychwynnol hwn, sydd wedi cynnwys gweithdai gyda phobl leol, ac wrth edrych ymlaen at yr hydref, byddwn yn manylu fwy ar beth i’w gynnwys yn y Cynllun Cynefin.