25th May - A week of Online Focus Group Sessions

During this last week of May we held three online focus groups - in total 33 people attended and we would like to thank them for their time. The sessions were lively and interactive and we've had good feedback from the attendees.


The aim of the focus group sessions was to look at what people are highlighting through this website and to delve deeper - to get really stuck in to what the Chepstow Place Plan should address.


We held a shorter focus group of one hour on an evening for members of the community and two 1.5 hour stakeholder sessions. Our Monmouthshire County Council officer attended both stakeholder sessions.


The sessions were held on Zoom and we used an online white board to collect comments (see image below for a snippet of the conversations). The boards will be open for two weeks so the attendees can any further comments.


We'll be feeding back from these sessions in the next few weeks.


Mai 25ain- Wythnos o Sesiynau Ffocws i Grwpiau Ar-lein


Yn ystod yr wythnos olaf hon o fis Mai cynhaliwyd tri grŵp ffocws ar-lein – mynychodd 33 o bobl a hoffem ddiolch iddyn nhw am eu hamser. Roedd y sesiynau yn fywiog a rhyngweithiol ac rydym wedi cael adborth da gan y rhai a fynychodd.


Bwriad y sesiynau ffocws i’r grwpiau oedd edrych ar yr hyn mae pobl yn ei amlygu drwy’r wefan hon ac i blymio’n ddyfnach – i ddod i’r afael yn llwyr â’r hyn y dylai Cynllun Cynefin Cas-gwent ddelio ag ef.


Cynhaliwyd grŵp ffocws byrrach am awr gyda’r hwyr ar gyfer aelodau’r gymuned ynghyd â dwy sesiwn 1.5 awr ar gyfer rhanddalwyr. Mynychodd ein swyddog Cyngor Sirol Sir Fynwy y ddwy sesiwn i’r rhanddalwyr.


Cynhaliwyd y sesiynau ar Zoom a defnyddiwyd bwrdd gwyn ar-lein i gasglu sylwadau (gweler y ddelwedd isod i weld rhan o’r sgyrsiau). Bydd y byrddau ar agor am bythefnos er mwyn i’r mynychwyr ychwanegu unrhyw sylwadau pellach.


Byddwn yn rhoi adborth o’r sesiynau hyn yn yr wythnosau nesaf.