8th April 2021 -A Great Start to the Chepstow Community Conversation


It is just over a month since Chepstow Town Council launched its Place Plan initiative to shape the future of Chepstow.


The Chepstow Place Plan will contribute to shaping and informing future developments and projects in the town that reflect the needs and aspirations of our community over the next ten to fifteen years.


This website has had a fantastic response in just over a month with over 1000 people visiting the site and around 150 comments contributed.


The Town Council have also contacted every school in the area and delivered leaflets to residents and businesses across the town to publicise the initiative.


Comments received to date include opportunities for cycling, ideas to regenerate the High Street, nature conservation projects and issues around increased traffic together with signage and connection problems across the town.


All of this initial feedback is contributing to building and shaping the content of the Chepstow Place Plan. If you haven’t done so yet, please do take a look at the map and join the “conversation”!


Ebrill 8fed 2021 –Dechrau Gwych i Sgwrs Gymunedol Cas-gwent


Mae hi bellach ychydig dros fis ers i Gyngor Tref Cas-gwent lansio ei fenter Cynllun Cynefin er mwyn llunio ffurf dyfodol Cas-gwent. Bydd Cynllun Cynefin Cas-gwent yn cyfrannu at lunio a hysbysu datblygiadau a phrosiectau’r dyfodol yn y dref a fydd yn adlewyrchu anghenion ac uchelgeisiau ein cymuned dros y deng i bymtheng

mlynedd nesaf.


Mae ymateb ardderchog wedi bod i’r wefan hon mewn mis yn unig gyda dros 1000 o bobl yn ymweld â’r safle a chyfrannu tua 150 o sylwadau. Mae Cyngor y Dref hefyd wedi cysylltu â phob ysgol yn yr ardal a dosbarthu taflenni i breswylwyr a busnesau ar draws y dref er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i’r fenter.


Mae’r sylwadau a dderbyniwyd hyd yn hyn yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer beicio, syniadau i adnewyddu’r Stryd Fawr, prosiectau gwarchodaeth natur a materion ynghylch cynnydd mewn trafnidiaeth ynghyd â phroblemau arwyddion a chysylltiadau ar draws y dref.


Mae’r adborth cychwynnol hyn i gyd yn cyfrannu at adeiladu a llunio cynnwys Cynllun Cynefin Cas- gwent. Os nad ydych wedi gwneud eisoes, os gwelwch yn dda edrychwch ar y map ac ymunwch yn y “sgwrs”!